Informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

• Alike is een bemiddelaar die zich ten doel stelt de Instagram-accounts van haar klanten te laten groeien in volgers aantal.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Alike en Alike de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Alike en Klant, een en ander in meest ruime zin.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Alike en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het vergroten van het volgers aantal van de Instagram-accounts van haar klanten, alsmede alle andere door Alike ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
• In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website https://alike.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

• De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Alike gesloten Overeenkomsten waarbij Alike Diensten aanbiedt of producten levert.
• Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Alike overeengekomen.
• Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
• De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

• Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
• Klant kan een bestelling doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling, en het accepteren van een abonnementsvorm.
• Als Alike een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Alike kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

• Alike zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
• Alike heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
• Bij het inschakelen van derden zal Alike de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Alike worden doorbelast aan Klant.
• De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Alike aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Alike worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Alike zijn verstrekt, heeft Alike het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
• De Klant draagt er zorg voor dat Alike zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
• Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Alike hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Alike dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

• Alike is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Alike goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
• Voorts is Alike bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
• Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Alike gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
• De Klant mag met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: een) maand de overeenkomst ontbinden, en het abonnement hiermee stopzetten. De Klant dient een opzegging kenbaar te maken via e-mail en dit uiterlijk 2 (zegge: twee) weken voor einde abonnementsperiode kenbaar te maken..
• De Klant mag ten alle tijden opzeggen.

Artikel 6 Annulering

• Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of plaatsing van de bestelling is niet mogelijk.
• Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Alike.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

• Alle genoemde bedragen op de website en in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
• Alike heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
• Betaling geschiedt via een maandelijks automatisch incasso waarvoor machtiging is afgegeven via IDEAL.
• De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Alike mede te delen.
• Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, of er een fout optreed bij het betalen van de automatische incasso dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
• Indien Alike besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Levering

• De levertermijn van Alike is afhankelijk van het verkrijgen van gegevens van de Klant, en is dus variabel.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

• De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Alike is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
• Alike is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of systemen. Door gebruik te maken van de Diensten van Alike, verleent de Klant de bevoegdheid aan Alike om, als een door Alike ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
• Alike is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
• Alike is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door een fout van de door Alike ingeschakelde systemen, programma’s of algoritmes.
• Alike is niet aansprakelijk voor elke mogelijke vorm van schade betreffende het Instagram-account van de Klant, wanneer deze schade het gevolg is van een handeling van de Klant. Onder mogelijke Schade vallen ook het tijdelijk schorsen of de verwijdering van het Instagram-account van de Klant.
• Alike is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
• Alike is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
• De Klant vrijwaart Alike voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
• Indien Alike aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Alike met betrekking tot haar Diensten.
• De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Alike.
• Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 Overmacht

• Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Alike, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
• Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Alike zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Alike, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
• In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
• Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden.

Artikel 11 Vertrouwelijkheid van gegevens

• Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Alike kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

• Alike behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
• Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Alike van gegevens. Klant zal Alike vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 13 Klachtenregeling

• Indien de klant een klacht heeft dient de klant dit schriftelijk te zenden aan contact@alike.com of telefonisch te melden via 076-2055031.

Artikel 14 Identiteit van Alike

• Alike is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68741138. en draagt btw-identificatienummer NL859531818B01. Alike is gevestigd aan de Hannie Dankbaarpassage 14, 1053RT te Amsterdam.
• Alike is per e-mail te bereiken via contact@ alike.nl of middels de website https://alike.nl/contact en telefonisch op 076-2055031.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

• Op de rechtsverhouding tussen Alike en de klant is Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen die tussen Alike en de klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.